مشخصات مدرس
احمدرضا منصوری

مهندس it
agile

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.