جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/7/29

زمان شروع :

01:00

زمان پایان :

02:00

مدرسان :

احمدرضا منصوری